Βρείτε μας στο Facebook

Ποιος είναι Online
Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους
Ο όμιλος Καταστατικό

Καταστατικό

Το τμήμα υπάγεται στην Αθήνα όπου εδρεύει η ομοσπονδιακή οργάνωση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», αποκαλούμενη στο εξής στο παρόν έγγραφο ως «ο ΕΟΣ», σκοπός του οποίου είναι η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας (αναβάσεις, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις, σπηλαιολογία κλπ), των χειμερινών αθλημάτων (χιονοδρομία κλπ) και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινή φύση.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, ενώ η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις που αποτυπώνονται στο παρόν έγγραφο και του εκάστοτε εν ισχύ καταστατικού του ΕΟΣ και της περί Σωματείων επικείμενης νομοθεσίας. Η επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτονομία του Ομίλου, χωρίς την ύπαρξη κάποιου νόμου που να του δίνει αυτή την ευχέρεια, δεν γίνεται αποδεκτή, ως ανίσχυρη και πρέπει να απορρίπτεται υποχρεωτικά από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ομίλου. Το Σωματείο περιορίζεται μόνο στους σκοπούς που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτούς, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος, καθώς επίσης, απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάμειξη αυτού σε πολιτικές εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών ο Όμιλος:
1.    Οργανώνει και πραγματοποιεί τοπικά πρωταθλήματα χιονοδρομίας και χειμερινών αθλημάτων, ως και λοιπές αγωνιστικές εκδηλώσεις παρόμοιας φύσεως. Οι εκδηλώσεις τούτες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς του ΕΟΣ.
2.    Οργανώνει αναβάσεις, αναρριχήσεις κλπ για την κατάρτιση των μελών του, προς τα οποία παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για τις εκδηλώσεις αυτές, ενώ φροντίζει παράλληλα για την καλύτερη πρακτική και θεωρητική, ορειβατική και χιονοδρομική κατάρτιση των μελών του.
3.    Προβαίνει στην κατασκευή ορεινών τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων (καταφυγίων, περιπτέρων, αναβατήρων κλπ) και φροντίζει για τη συντήρησή τους.
4.    Συμβάλλει σε όλες τις υπό του ΕΟΣ εκτελούμενες ορειβατικές, αθλητικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές εργασίες, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στη διάδοση των σκοπών του ΕΟΣ και στην από τουριστικής και αθλητικής απόψεως ανάπτυξη του Ελληνικού ορεινού χώρου, όσο και στη μελέτη και περιγραφή Ελληνικών και ξένων ορέων.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο Όμιλος υφίσταται εφ? όσον τα τακτικά του μέλη δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20), ενώ τα δε αθλούμενα μέλη δεν είναι λιγότερα από πέντε (5), και συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα με τρεις τουλάχιστον αναγνωρισμένους αθλητές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη του Ομίλου

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα μέλη του ομίλου διακρίνονται σε επίτιμα, τακτικά, πάρεδρα και αθλητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ως μέλη του Ομίλου γίνονται δεκτοί όλοι οι φίλοι της ορειβασίας και των χειμερινών αθλημάτων, των καλλιεργούμενων από τον Όμιλο. Δεν δύναται να εκλεγεί μέλος του Σωματείου:
1.    όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης για κάποιο αδίκημα και για όσο διαρκεί αυτή η στέρηση.
2.    όποιος έχει καταδικασθεί για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολεία, χρεοκοπία, δωροδοκία, δωροληψία, λιποταξία, αποστασία, απάτη, εκβιασμό, έγκλημα κατά των ηθών των άρθρων 336 ? 353 του Π.Κ., συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών, παράβαση του κατά στοιχείο Δ/18.01.1975 ψηφίσματος της Ε΄ αναθεωρητικής βουλής των Ελλήνων.
3.    όποιος έχει στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητος και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα και δικαιώματα μέλους του αθλητικού σωματείου όποιος επιτελεί έργο προπονητή ή υπαλλήλου του σωματείου, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας και για ένα χρόνο επιπλέον από τη λήξη αυτής, όπως και οι συμβαλλόμενοι με το Σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή, τόσο για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκτέλεση του έργου όσο και για δύο επιπλέον έτη από την ολοκλήρωση και παράδοσή του. Μέλη τα οποία ασχολούνται με τις παραπάνω δύο διατάξεις, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους αυτή και θα πρέπει να διαγραφούν.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως αυτού, και μέσω αποφάσεως που λαμβάνεται από τους παρόντες σε αυτή, κατά απόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα που έχουν παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην προαγωγή των επιδιωκόμενων σκοπών του Ομίλου, ή στην προαγωγή του αθλητισμού και τουρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μέλη γίνονται δεκτά κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ., με έγγραφη αίτησή τους προς τον Όμιλο, η οποία προσυπογράφεται από δύο Τακτικά μέλη, άτομα που κατοικούν τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κυριακίου όσο και εκτός αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κάθε νέο μέλος που γράφεται στο Μητρώο του ομίλου, καθίσταται υποχρεωτικά ως πάρεδρο ή δόκιμο. Τα πάρεδρα ή δόκιμα  μέλη καθίστανται τακτικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πρωτίστως παρέλθει διάστημα ενός έτους από την εγγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις, αλλιώς διαγράφονται. Επίσης πάρεδρα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι των τακτικών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τα αθλούμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ή τις διοικήσεις αυτών και των οικείων ενώσεων, συνδέσμων ή Ομοσπονδιών. Εξαιρούνται μόνο οι αθλητές της χιονοδρομίας που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τόσο τα τακτικά όσο και τα έκτακτα μέλη, καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, το ποσό της οποίας ορίζεται κάθε αρχή του έτους στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τα έκτακτα μέλη καταβάλλουν επίσης κάποιο ποσό εγγραφής το οποίο όμως καθορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Υπό τους όρους αυτούς το Δ.Σ. δύναται να καθορίσει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και ελαττωμένη συνδρομή, όταν πρόκειται για σπουδαστές και πρόσωπα άλλων κατηγοριών που δεν έχουν υπερβεί το 25Ο έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης και για συζύγους μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τα μέλη του Ομίλου, όλων των κατηγοριών, οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εργασίες που προκύπτουν σε αυτόν, να αποδέχονται και να εκτελούνε πρόθυμα κάθε εργασία και εντολή που τους ανατίθεται από τις Γενικές Συνελεύσεις και το Δ.Σ. Επίσης πρέπει να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον το δικαιούνται και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις ή ακόμη και τυχόν παράπονά τους, προς τα αρμόδια όργανα του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τα μέλη, τακτικά και έκτακτα, δικαιούνται να αποχωρήσουν μέσω έγγραφης επιστολής παραιτήσεως, την οποία γνωστοποιούν προς τη Γραμματεία του Ομίλου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του Σωματειακού έτους και θα ισχύει με το τέλος αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το λογιστικό έτος του Ομίλου ξεκινάει από την 1Η Ιανουαρίου και λήγει την 31Η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Παύουν να είναι μέλη του Ομίλου:
1.    Όσοι έχουν καθυστερήσει την συνδρομή τους πέρα από την 31Η Ιανουαρίου του ιδίου έτους και διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται κατόπιν ειδοποιήσεως για ταμειακή τακτοποίηση και μετά από άκαρπη παρέλευση τουλάχιστον 15 ημερών από αυτή. Για μέλη που διαμένουν σε άγνωστη διεύθυνση δεν απαιτείται τέτοια ειδοποίηση.
2.    οι κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως των πειθαρχικών οργάνων του Συνδέσμου διαγραφέντες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 30 και
3.    όσοι διαγράφονται για σπουδαίο λόγο μέσα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Τα μέλη του Ομίλου θεωρούνται μέλη της όλης οικογένειας του Ε.Ο.Σ. και δικαιούνται αντίτυπο του παρόντος καταστατικού του Ομίλου, του δελτίου αναγνωρίσεως, του σήματος του Συνδέσμου και είναι αυτοδικαίως συνδρομητές του επίσημου οργάνου του Ε.Ο.Σ. «ΤΟ ΒΟΥΝΟ».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση και τρόπος επιλογής αυτής


ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Όμιλος διοικείται από δεκαπενταμελές (15) συμβούλιο αποτελούμενο από τον πρόεδρο και 14 συμβούλους, τους οποίους εκλέγει κάθε δύο χρόνια η Γενική Συνέλευση των μελών. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να έχουν υποβάλλει εγγράφως υποψηφιότητα μέχρι και την προηγουμένη των εκλογών ημέρα και να είναι βεβαίως τακτικά μέλη του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το δεκαπενταμελές Δ.Σ. μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία εκλέγεται πρωτίστως από την Γενική Συνέλευση. Το νέο Δ.Σ. πρέπει να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του. Με την επιμελητεία τυ πλειοψηφίσαντος στις εκλογές συμβούλου το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του: Πρόεδρο, Αντιπροέδρους(2), Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα, Εφόρους Ορειβασίας(2), Εφόρους Χιονοδρομίας(2), Έφορο Λέσχης, Εφόρους Περιβάλλοντος(2), Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, Έφορο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων/εκδρομών.
Επίσης, ορίζει δύο(2) μέλη του Ομίλου, ως εκπρόσωπο και αναπληρωτή εκπρόσωπο, που θα παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας (Κεντρικό Συμβούλιο).
Το Δ.Σ. ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών και στόχων του Ομίλου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τρεις(3) αναπληρωματικοί σύμβουλοι, εφόσον υπάρχουν, οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους, κατά σειρά πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.
Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο Α΄ Αντιπρόεδρος μέχρι τη λήξη της διετούς θητείας. Το Δ.Σ. εκλέγει νέο Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δε μπορούν να εκλεγούν ως μέλη της διοικήσεως:
1.    Πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της 21-4-1967, διετέλεσαν Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γεν. Γραμματείς, Νομάρχες, μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Ειδικοί Σύμβουλοι της Κυβέρνησης ή Υπουργείων και Κυβερνητικοί Επίτροποι Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων επί πενταετίας από την ημερομηνία ισχύος του Ν.75/1975 (1.8.1975).
2.    Οι διορισθέντες από τον Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, Πρόεδροι Αθλητικών Σωματείων ή Ενώσεων, Συνδέσμων ή Ομοσπονδιών και για μια τριετία επιπλέον από την ημερομηνία ισχύος του Ν.75/1975 (1.8.1975), εκτός εάν εξελέγησαν μέσω των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων ή Ενώσεων ή διορίστηκαν από τον Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού ως μέλη Διοικήσεως Σωματείου, Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας από 23.7.1974 μέχρι τη δημοσίευση του Ν.75/1975 (16.7.1975) ή διετέλεσαν πριν από της 21-4-1967 πρόεδροι του Δ.Σ. Σωματείου ή Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας.
3.    οι διορισθέντες κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας ως Κυβερνητικοί Επίτροποι Αθλητικών Σωματείων ή Ενώσεων, Συνδέσμων ή Ομοσπονδιών (εξαιρουμένων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Καθηγητών Σωματικής Αγωγής) για τουλάχιστον μία τριετία από της ισχύος του  Ν.75/1975 (1.8.1975). Όλα τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή σε δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν ως Κυβερνητικοί Επίτροποι ή άσκησαν έργα Κυβερνητικού Επιτρόπου.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς κάθε 15 ημέρες, ενώ συνεδριάζει και εκτάκτως όποτε παρίσταται ανάγκη ή σε περίπτωση που το ζητήσουν τουλάχιστον 11 από τα μέλη του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. λογίζονται με απαρτία 14 μελών, ενώ οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όταν ματαιώνεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείται δεύτερη συνεδρίαση σε επόμενη ημερομηνία, στην οποία αρκεί η παρουσία 10 μελών. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν κατ? εξακολούθηση και αδικαιολογήτως σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρούνται παραιτηθέντα και αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά με βάση τη σειρά πλειοψηφίας τους στις εκλογές, αφού πρωτίστως έχουν ειδοποιηθεί γι΄ αυτό. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες με αμοιβή ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται αμοιβή για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αποβλέπουν σε επίτευξη κέρδους μέσω αναλήψεως κάποιου έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τα διοικητικά του Ομίλου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός των πράξεων εκποιήσεως του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται, για το οποίο αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, όπως και για τις υποθέσεις εκείνες που σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου κάθε δευτέρου έτους, ανεξαρτήτως ημερομηνίας εκλογής αυτού. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω από τα 2/3 λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, θα πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοικήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα και μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ενώ όταν είναι κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται αναπληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία και τηρεί τα αρχεία του Ομίλου, συντονίζει τις εργασίες των Εφόρων και Μελών του Δ.Σ. και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. Τον Γενικό Γραμματέα βοηθάει και αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο Ταμίας διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ομίλου και καταθέτει στην Τράπεζα κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 100?. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να αποσύρει όλη ή εν μέρει την περιουσία του Ομίλου από την Τράπεζα κατόπιν γενικής ή ειδικής απόφασης του Δ.Σ. και μέσω εγγράφου υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Σε περίπτωση κωλυομένου του Προέδρου, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και του ιδίου. Σε περίπτωση όμως που κωλύεται ο Ταμίας και δεν υπάρχει στο Δ.Σ. Βοηθός Ταμία, θα πρέπει να συνεδριάζει το Δ.Σ. για να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. που θα τον αναπληρώσει. Για τα εντάλματα πληρωμών θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται και ο αύξων αριθμός αποφάσεως του Δ.Σ. ώστε να φαίνεται ότι η δαπάνη αυτή έχει εγκριθεί από τα 2/3 των μελών του Δ.Σ. Ο Ταμίας συντάσσει επίσης κάθε τρίμηνο την κατάσταση ταμιακής κινήσεως την οποία υποχρεούται να παρουσιάζει ενώπιον του Δ.Σ. στο τέλος της κάθε τριμηνίας. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά όλα τα έσοδα ? έξοδα του Ομίλου μαζί με τις σχετικές αποδείξεις και δικαιολογητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Οι Έφοροι εισηγούνται, ο καθένας για το πόστο του, στο Δ.Σ. το πρόγραμμα των αναβάσεων, εκδρομών, πεζοποριών και εκδηλώσεων του Ομίλου και εποπτεύουν για τη σωστή τους εκτέλεση. Εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία της λέσχης και των εντευκτηρίων του Ομίλου, καθώς και την επιμέλεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Ομίλου (καταφυγίων, χιονοδρομικών αναβατήρων κλπ). Είναι υπεύθυνοι επίσης για την περιφρούρηση και φροντίδα του περιβάλλοντος. Το Δ.Σ. μπορεί για ορισμένες εγκαταστάσεις (π.χ. Καταφύγια, Εγκαταστάσεις χιονοδρομίας), να ορίσει από έναν έως και περισσότερους Τεχνικούς συμβούλους προερχόμενους από τα τακτικά μέλη του Ομίλου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταμιακώς εντάξει τακτικά μέλη του Ομίλου. Καλείται τακτικά κατά το μήνα Μάιο κάθε έτους και εκτάκτως όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. του Ομίλου. Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκροτηθεί και σε περίπτωση που το απαιτήσουν  μέσω έγγραφης αίτησης με γνωστοποιημένα τα θέματα, το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Ομίλου που είναι ταμειακώς εντάξει. Οι Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης των μελών. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 50% συν ένας, των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Ομίλου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία ή διακόπτεται η συνέλευση για λόγους ανωτέρας βίας, θα πρέπει να επαναληφθεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών ανεξάρτητα από τον αριθμό των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών που θα προσέλθουν και παίρνει αποφάσεις επί των συζητηθέντων θεμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που το αφορούν και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και ο διαχειριστικός απολογισμός του έτους που πέρασε και εφόσον διαβασθεί και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρες. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση δίνονται τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της, μέσω ιδιαιτέρων επιστολών ή μέσω εγγράφων ανακοινώσεων σε τοπική εφημερίδα ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση πριν την έναρξη της, πρέπει απαραίτητα να εκλέξει πρακτικογράφο ένα από τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη του Ομίλου και εκλέγεται κάθε διετία μέσω μυστικής ψηφοφορίας από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης και έχει την υποχρέωση, ένα (1) έτος μετά την εκλογή της, να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, αναλυτική έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Πειθαρχικό Συμβούλιο


ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Ομίλου προβούν σε βαριές παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού ή του Ε.Ο.Σ. ή των ειδικών κανονισμών ορειβασίας, χιονοδρομίας, χρήσεως εγκαταστάσεων κλπ ή για διαγωγή ενάντια προς τους σκοπούς του Ομίλου ή του Ε.Ο.Σ. ή για πράξεις απρεπείς προς αυτόν και εν τέλει για ανάρμοστη συμπεριφορά, επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει μέσα από Διοικητικό Συμβούλιο τον/τους παραβάτες και εφόσον έχει ακούσει τις αιτιολογίες του/τους. Τέτοιες αιτιολογημένες αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών το οποίο τηρεί κάποιος από τα μέλη και τα περιεχόμενά του κοινοποιούνται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται ορίζονται αναλόγως με την βαρύτητα του παραπτώματος και κατά την κρίση του Δ.Σ. στις ακόλουθες ποινές:
1.    Στα μέλη του Σωματείου:
?    Έγγραφη παραίτηση
?    Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
?    Απαγόρευση εισόδου στη Λέσχη και στα Εντευκτήρια του Ομίλου καθώς και απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεών του.
?    Οριστική διαγραφή, αφού πρωτίστως εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση.
2.    Στους αθλητές:
?    Όλα τα παραπάνω καθώς και απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Ομίλου μέχρι το πέρας ενός (1) έτους. Κανείς που υποπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν δύναται να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ομάδες

ΑΡΘΡΟ 30ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποφάσεώς του, μπορεί να ιδρύσει ομάδα αναρριχητών, σπηλαιολόγων κλπ. Οι λειτουργίες των ομάδων αυτών διέπονται από σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Ε.Ο.Σ. και τους αντίστοιχους κανονισμούς της καθεμιάς από αυτές. Το Δ.Σ. μπορεί κατόπιν αποφάσεώς του που λαμβάνεται ομόφωνα, να διαλύει τις ομάδες αυτές, όταν οι τελευταίες εκτρέπονται από τους σκοπούς τους. Κάθε διαλυμένη Ομάδα μπορεί εκ νέου να ανασυσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα πάντα με τις οικείες για κάθε περίπτωση διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο Όμιλος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του κώδικα Αστικού Δικαίου, των εν ισχύ άρθρων του Ν.281/1914, «περί σωματείων», όπως επίσης και για κάθε διάταξη που αφορά το Σωματείο, ομοίως και για το αθλητικό κομμάτι του.

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας του Ομίλου (εσωτερικό, εντευκτηρίων, λέσχης, αγωνιστικών χώρων, χρήσεως εγκαταστάσεων από Ομάδες, καταφυγίων κλπ), οι οποίοι όμως θα τίθενται σε εφαρμογή αφότου προηγουμένως εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση του Ομίλου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, για την διενέργεια της οποίας απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων σε αυτή. Σε περίπτωση διαλύσεως του Ομίλου, η περιουσία του περιέρχεται, σύμφωνα με το νόμο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκτός και αν η τελευταία ορίσει κάτι διαφορετικό.

 

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ο Όμιλος, ο οποίος δεν μπορεί να ενωθεί με άλλο σωματείο ή να αποτελέσει μέλος άλλης οργάνωσης, αν πρωτίστως αυτό δεν εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ., έχει σφραγίδα που φέρει τις λέξεις «ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», η οποία πλαισιώνεται από εικονιζόμενο αετό που κρατάει με τα νύχια του ορειβατική αξίνα και πετάει πάνω από τις κορυφές του Ολύμπου.

 

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το παρόν καταστατικό, αποτελεί την πρώτη αναθεώρηση του παλαιού που είχε συνταχθεί στις 19 Φεβρουαρίου 1978 και αποτελείται από τριανταπέντε (35) άρθρα. Ενεκρίθη σήμερα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται από τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ως παρακάτω:


Κυριάκι 14 Φεβρουαρίου 2009


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        

1. ΦΟΡΤΩΣΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. ΓΚΩΝΙΑΣ Κ. ΛΟΥΚΑΣ
       
3. ΚΑΚΑΡΕΠΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
4. ΦΡΕΣΣΑΣ ΑΘ. ΛΟΥΚΑΣ
       
5. ΛΙΛΙΟΥ Γ. ΧΑΙΔΩ
   
6. ΛΑΖΑΡΟΥ Κ. ΛΟΥΚΑΣ   
   
7. ΚΟΛΛΙΑ Δ. ΑΣΠΑΣΙΑ
   
8. ΓΚΩΝΙΑΣ Γ. ΛΟΥΚΑΣ
           
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
10. ΠΑΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
       
11. ΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       
12. ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
       
13. ΜΙΧΑ ΤΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ
   
14. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ-ΖΑΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
       
15. ΤΣΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 09 Μάιος 2013 23:29)

 
Δημοσκόπηση
Ποιος θέλετε να είναι ο προορισμός της επόμενης ορειβατικής εξόρμησης του συλλόγου;
 
Πρόγνωση καιρού
Επισκεψιμότητα
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα103
mod_vvisit_counterΧθες102
mod_vvisit_counterΤρέχουσα εβδομάδα103
mod_vvisit_counterΠροηγ. εβδομάδα616
mod_vvisit_counterΤρέχων μήνας1495
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας2246
mod_vvisit_counterΣύνολο341034

Σήμερα: 17 Φεβ 2019